Gegevens

 

Bachplaats 26
2661 HD Bergschenhoek
Nederland

 

telefoon: 06-226 926 55

 

email:    defluithoek@gmail.com 

 

BTW-id: NL002003023B25

KvK nr: 27341771

Privacyverklaring

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door DE FLUITHOEK geleverde producten en diensten.

DE FLUITHOEK, gevestigd op de Bachplaats 26, 2661 HD Bergschenhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke gegevens verwerkt DE FLUITHOEK?

DE FLUITHOEK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf hebt verstrekt. Dit zijn de gegevens die DE FLUITHOEK van u nodig heeft of die noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden:

 • Voornaam en achternaam
 • Geboortedatum
 • Eventuele bedrijfsgegevens (w.o. KvK-nummer en btw-nummer)
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

 Verwerkt DE FLUITHOEK ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. DE FLUITHOEK verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens

Waarom heeft DE FLUITHOEK deze gegevens nodig?

DE FLUITHOEK gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om contact te (onder-)houden.
 • om lessen af te spreken en/of te verzetten.
 • om u te factureren voor geleverde diensten en/of goederen en om een kloppende financiële en fiscale administratie te voeren.
 • de geboortedatum van de leerling is nodig om te bepalen of er btw geheven dient te worden over de muzieklessen; deze zijn namelijk vrijgesteld van btw tot de 21e verjaardag.
 • uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotiedoeleinden, bijvoorbeeld om u via een e-mail te informeren over een nieuwe activiteit van DE FLUITHOEK. Wilt u hiervoor niet benaderd worden via de e-mail, dan kunt u dit telefonisch, mondeling of via de e-mail aangeven.

 DE FLUITHOEK mag uw gegevens alleen voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt zijn, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is DE FLUITHOEK gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. DE FLUITHOEK houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt DE FLUITHOEK zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze verklaring.

Hoe lang bewaart DE FLUITHOEK uw gegevens?

DE FLUITHOEK zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

DE FLUITHOEK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht het nodig zijn om een ander bedrijf uw gegevens te laten verwerken, wordt er uiteraard een verwerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies 

De website van DE FLUITHOEK  maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij DE FLUITHOEK bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@defluithoek.nl

Beveiliging

DE FLUITHOEK hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. DE FLUITHOEK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij DE FLUITHOEK toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval DE FLUITHOEK gebruik maakt van de diensten van derden, zal DE FLUITHOEK in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal DE FLUITHOEK u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@defluithoek.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen, via info@defluithoek.nl.

 

Deze privacyverklaring is opgesteld d.d. 10 mei 2018